تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخعنوان
هفتم اردیبهشت 1396
بیست و پنجم اردیبهشت 1396
مهلت ارسال مقالات
بیست و هشتم اردیبهشت 1396اعلام نتایج پذیرش مقالات
بیستم و پنجم اسفند 1395ثبت نام زود هنگام کنفرانس (10 درصد تخفیف)
بیست و پنجم اردیبهشت 1396
سی ام اردیبهشت 1396
آخرين مهلت ثبت نام در همايش
نهم خرداد 1396تاریخ برگزاری همایش